Pho Saigon 808


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của mauinow.com

Pho Saigon 808 Offers Tasty Vietnamese Basics

By Vanessa Wolf

http://mauinow.com/2014/03/23/pho-saigon-808-offers-tasty-vietnamese-basics/

ADDRESS: 658 Front St #145b Lahaina, HI 96761
PHONE: (808) 661-6628
WEB: phosaigon808.com

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Leave a Reply