New Orleans Canjun Seafood Will Donate 100% Profit for “Feed The Homeless” Program From 2/7-2/8


Theo nguồn tin trên trang Facebook của hội Kết Đoàn

Nhà Hàng New Orleans Canjun Seafood Sẽ Tặng Chương Trình Feed the Homeless 100 phần 100 Tiền Lời

Nhà Hàng New Orleans Canjun Seafood Sẽ Tặng Chương Trình Feed the Homeless 100 phần 100 tiền lời sau khi trừ tiền tips, thuế & chi phí mua đồ ăn. Khi ăn nhớ nhắc hầu bàn waiter Feed the Homeless từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 để giúp phần ăn cho những người vô gia cư tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

February is Lunar New Year and Valentine, let us show some love for those people who are hungry? New Orleans Canjun Seafood will donate 100% of profit to Ket Doan’s Feed the Homeless program from 2/7 – 2/28 when you mention “Feed the Homeless” or show this post.

Please help Ket Doan spreading the news to your family and your friends.

Thank you in advance for your support

New Orleans Canjun Seafood Will Donate 100% Profit for “Feed The Homeless” Program From 2/7-2/8

Source: KetDoan Association

February is Lunar New Year and Valentine, let us show some love for those people who are hungry? New Orleans Canjun Seafood will donate 100% of profit to Ket Doan’s Feed the Homeless program from 2/7 – 2/28 when you mention “Feed the Homeless” or show this post.

Please help Ket Doan spreading the news to your family and your friends.

Thank you in advance for your support

Add a Comment