Kim Long Asian Cuisine


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của alibi.com

Straight From District 5

Kim Long Asian Cuisine

BY ARI LEVAUX

http://alibi.com/food/46563/Restaurant-Review-Kim-Long-Asian-Cuisine.html

ADDRESS: 2325 San Pedro Dr NE, Albuquerque, NM 87110
PHONE: (505) 503-7279
EMAIL:
WEB: kimlongalb.com
FACEBOOK:

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Add a Comment