Pho Nomenon


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Long Beach Grunion Gazette Newspapers

DINING PROFILE: New Pho-Nomenon Enjoys Older Roots
By Kurt A. Eichsteadt

http://www.gazettes.com/dining/profiles_in_dining/dining-profile-new-pho-nomenon-enjoys-older-roots/article_5fcffc8e-d0a3-11e3-b808-001a4bcf887a.html

SOURCE: phonomenon-lb.com

Pho Nomenon

ADDRESS: 5295 East 2nd Street, Long Beach, California 90803
PHONE: (562) 434-8950
WEB: phonomenon-lb.com

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.Add a Comment