SA PA Modern Vietnamese


Theo nguồn tin trên trang mạng của BostInno

There’s a New Modern Vietnamese Restaurant Now Open in Boston
By Hilary Milnes

http://bostinno.streetwise.co/2014/05/19/sa-pa-modern-vietnamese-opens-second-location-in-brighton/

SA PA Modern Vietnamese
ADDRESS: 92 Bedford St, Boston, MA 02111
PHONE: (617) 303-7000
WEB: http://www.sa-pa.com/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.Add a Comment