Pho & Co Vietnamese Street Food


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Bensonhurst Bean

Pho & Co Vietnamese Street Food Coming To 86th Street

by Ned Berke

http://www.bensonhurstbean.com/2014/07/pho-co-vietnamese-street-food-coming-86th-street/

ADDRESS: 1927 86th Street, Brooklyn NY 11214
PHONE:


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.
Add a Comment