Pho Vietnam 87


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang blog của The Eater

Pho Vietnam 87: A Cut Above Chinatown’s Vietnamese Restaurants
by Robert Sietsema,

http://ny.eater.com/2014/9/23/6831287/pho-vietnam-87-a-cut-above-chinatowns-vietnamese-restaurants


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

ADDRESS: 87 Chrystie St New York, NY,

PHONE: (212) 775-0999
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Add a Comment