Pho Viet


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của

Pho real, pho real
Pho Viet

By Jonathan Mendick
jonathanm@newsreview.com

https://www.newsreview.com/sacramento/pho-real-pho-real/content?oid=17429664


ADDRESS: 5948 Auburn Blvd., Citrus Heights, CA 95621

PHONE: (916) 338-1868

WEB: http://www.phovietcitrusheights.com/

YELP: http://www.yelp.com/biz/pho-viet-citrus-heights
Add a Comment