Pho & Bun


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của The Upcoming

Pho & Bun in Covent Garden
BY Hannah Lovell

Pho & Bun in Covent Garden | Restaurant review


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


SOURCE: Pho & Bun

ADDRESS: 76 Shaftesbury Avenue, London W1D 6ND, UK

PHONE: 020 7287 3528

WEB: http://vieteat.co.uk/pho-bun/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/PhoandBun

YELP: http://www.yelp.com/biz/pho-and-bun-london

Add a Comment