Saigon Bay


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của The Upcoming

Pho and beyond at Saigon Bay Vietnamese Cuisine
By Tricia Childress

http://clclt.com/charlotte/pho-and-beyond-at-saigon-bay-vietnamese-cuisine/Content?oid=3729863


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


SOURCE: Saigon Bay

ADDRESS: 8662-3 JW Clay Blouvard, Charlotte, NC 28262

PHONE: 704-714-2527

WEB: www.saigonbaync.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/saigonbaync

YELP: http://www.yelp.com/biz/saigon-bay-charlotte

Add a Comment