Pho Dakao


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của My 38 from CBS in Boston

Phantom Gourmet: Pho Dakao In Framingham
By Boston CBS – My 38

Phantom Gourmet: Pho Dakao In Framingham


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


SOURCE: Pho DaKao

ADDRESS: 101 Concord Street, Framingham, MA

PHONE: (508) 872-2211

Email: phamdan00@yahoo.com

WEB: http://www.phodakao.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/PhoDakaoFramingham/

YELP: http://www.yelp.com/biz/pho-dakao-framingham

Add a Comment