Burger King cho 1 cheeseburger miễn phí với bất kỳ giao dịch mua nào từ 1 đô la Mỹ trở lên cho các thành viên của chương trình phần thưởng Royal Perks app trong ngày National Cheeseburger Day ở Mỹ


Theo tin
Burger King

Offers free cheeseburgers with any purchase of $1 or more for members of its Royal Perks rewards program.
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.