Kim’s Vietnamese Restaurant

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng metroland.net Pho Sho’ by B.A. Nilsson Kim’s Vietnamese Restaurant, 791 Madison Ave., Albany, 451-9251. (518) 451-9251 http://metroland.net/2014/05/30/pho-sho/ Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, […]

Read More