Kim’s Vietnamese Restaurant


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng metroland.net

Pho Sho’
by B.A. Nilsson

Kim’s Vietnamese Restaurant, 791 Madison Ave., Albany, 451-9251.
(518) 451-9251

http://metroland.net/2014/05/30/pho-sho/

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.Leave a Reply