Pho Viet


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Free Times

Pho Tai at Pho Viet
By Jonathan Sharpe

http://www.free-times.com/restaurants/pho-tai-at-pho-viet-111214


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

ADDRESS: 2300 Decker Blvd, Columbia, SC 29206

PHONE: (803) 699-5959
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Leave a Reply