Nhà Hàng Pho Time bán giảm giá 40% từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối trong thứ Hai ngày 23/3

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang Facebook.com của Pho Time


Nhà Hàng Pho Time bán giảm giá 40% từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối trong thứ Hai ngày 23/3/15

Try the Best Pho in Manassas for 40% of on Monday from 4:00 pm – 6:00 pm. Come and give us a try, if you don’t like it, it’s on the house.


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

SOURCE: Pho Time

ADDRESS: 130 Sudley Road, Manassas, VA 20109

PHONE: 703-365-7700

WEB: http://www.pho-time.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/photimemanassas
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo

Leave a Reply